วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

      วัดอุดมธานี  ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดหนองน้ำสาธารณะ ทิศใต้จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออก จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตกจดที่ดินของชาวบ้าน มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื่อที่ ๒ ไร่ น.ส.๓ ก เลขที่ ๑ อาคาคเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ กุฎิสงฆ์จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ ปูชนีวัตถุมีพระประธาน และพระพุทธรูป
      วัดอุคมธานี ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๗ ชื่อที่ชาวบ้านเรียก วัดบ้านโคกกลาง การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ คือ รูปที่ ๑ พระอธิการที อมโร  รูปที่ ๒ พระอธิการอินตา โฆสโก รูปที่ ๓ พระอธิการลี กนฺตสาโร รูปที่ ๔ พระอธิการบุดดา อคฺคธมฺโม รูปที่ ๕ พระอธิการบุญมี ปภากโร

ข้อมูลจาก...ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ ๑๓  กรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการ  พิมพ์ครั้งที่๑
พ.ศ.๒๕๓๗ พิมพ์ที่โรงพิมพ์การศาสนากรุงเทพฯ  หน้า ๗๕๕-๗๕๖